Herefordshire Food Charter. Healthy food for people, place and planet

https cdn.evbuc.com images 474157909 63862082085 1 originalOur friends across the border have an interesting event if you're thinking of looking that way for food growing land...

https://www.eventbrite.co.uk/e/using-community-finance-approaches-to-support-agroecological-farms-in-wales-tickets-595896100277

"Are you trying to secure land for an agroecological farm in Wales? Have you been considering whether, crowdfunding, grants, community shares or loans from ethical investors, but you aren’t sure what is right for you?

Come along to this event on 24th April, run with the Landworkers’ Alliance as part of the Resilient Green Spaces project, to hear from and ask questions to organisations with experience in the field, and those who have supported them to do so.

What is Crowdfunding?

Crowdfunding is raising money by a large number of people donating a small amount. This is often done using an online platform and fundraisers may offer a reward in return for donations.

What are Community Shares?

Crowdfunder and The Community Shares Company describe community shares as “a way to raise money by offering your community a chance to own shares in your organisation...They work best for people who want to get involved and support a cause or a project they really care about, often because it has a positive social impact for the community it serves.”

They have produced a guide to community shares which you might want to look at.

More information on different funding options can be found in the Landworkers’ Alliance Fundraising Guide

At this event:

We will be joined by Hannah Morris from the Community Shares Wales Resilience Project run by Cwmpas, who has helped community groups to undertake community shares-based fundraising and can offer a wealth of practical advice based on their experience. and Tom Carman from Shared Assets, who has a wealth of experience in different options for fundraising including the Government’s Community Ownership Fund. We will also hear from Chris Walsh from the Kindling Trust who will share their experience of raising funds including running a community shares campaign to help buy land.

We will have a particular focus at this event on using community shares to raise capital and build community for agroecological farming initiatives, which we have been supporting in Wales via Resilient Green Spaces, and as a participant you will have the chance to discuss with the speakers how community shares might help you take forward your ideas.

Looking forward to seeing you there!

Resilient Green Spaces is a £1.27m partnership project being led by Social Farms & Gardens to pilot alternative re-localised food systems using communities and their green spaces as the driving force for change across Wales until June 2023.

This project has received funding through the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.

 

 

 

 

 

Defnyddio dulliau ariannu cymunedol i gefnogi ffermydd amaethecolegol yng Nghymru

Dysgwch ragor am opsiynau codi arian sydd ar gael i ffermydd amaethecolegol yng Nghymru gyda phobl sydd wedi gwneud hyn a'r rhai sy'n cynnig cefnogaeth.

Ydych chi'n ceisio sicrhau tir ar gyfer fferm amaethecolegol yng Nghymru? Ydych chi wedi bod yn ystyried cyllido torfol, grantiau, cyfrannau cymunedol neu fenthyciadau gan fuddsoddwyr moesegol ond heb fod yn siŵr beth sy'n iawn i chi?

Dewch i'r digwyddiad hwn ar 24ain Ebrill sy'n cael ei drefnu gyda Chynghrair Gweithwyr y Tir fel rhan o'r prosiect Mannau Gwyrdd Gwydn, i glywed gan sefydliadau sydd â phrofiad yn y maes a'r rhai sydd wedi eu cefnogi i wneud hynny, ac i holi cwestiynau.

Beth yw Cyllido Torfol?

Cyllido Torfol yw codi arian lle mae nifer fawr o bobl yn cyfrannu swm bychan. Mae hyn yn aml yn cael ei wneud ar blatfform ar-lein a gall y rhai sy'n codi arian gynnig gwobr yn gyfnewid am gyfraniadau.

Beth yw Cyfrannau Cymunedol?

Mae Crowdfunder a'r Community Shares Company yn disgrifio cyfrannau cymunedol fel "ffordd i godi arian drwy gynnig cyfle i'ch cymuned berchnogi cyfrannau yn eich sefydliad... Maen nhw'n gweithio orau i bobl sydd eisiau cymryd rhan a chefnogi achos neu brosiect sy'n bwysig iddyn nhw, yn aml oherwydd ei fod yn cael effaith gymdeithasol gadarnhaol ar y gymuned y mae'n ei gwasanaethu."

Maen nhw wedi cynhyrchu canllaw i gyfrannau cymunedol a allai fod o ddiddordeb i chi.

Mae rhagor o wybodaeth am opsiynau cyllido gwahanol ar gael yng Nghanllaw Codi Arian Cynghrair Gweithwyr y Tir.

Yn y digwyddiad hwn:

Yn ymuno â ni fydd Hannah Morris o Brosiect Gwytnwch Cyfrannau Cymunedol Cymru sy'n cael ei redeg gan Cwmpas, sydd wedi helpu grwpiau cymunedol i fynd at i godi arian yn seiliedig ar gyfrannau cymunedol a bydd yn gallu cynnig cyfoeth o gyngor ymarferol yn seiliedig ar y profiadau hynny a Tom Carman o Shared Assets, sydd â phrofiad helaeth yn y gwahanol opsiynau ar gyfer cyllido yn cynnwys Cronfa Perchenogaeth Gymunedol y Llywodraeth. Byddwn hefyd yn clywed gan Chris Walsh o Ymddiriedolaeth Kindling fydd yn rhannu eu profiad o godi arian yn cynnwys rhedeg ymgyrch cyfrannau cymunedol i helpu i brynu tir.

Byddwn hefyd yn rhoi sylw arbennig yn y digwyddiad hwn ar ddefnyddio cyfrannau cymunedol i godi cyfalaf ac adeiladu cymuned ar gyfer mentrau ffermio amaethecolegol, yr ydym wedi bod yn eu cefnogi yng Nghymru drwy gyfrwng Mannau Gwyrdd Gwydn, ac fel cyfranogwr byddwch yn cael y cyfle i drafod gyda'r siaradwyr sut y gallai cyfrannau cymunedol eich helpu chi i wireddu eich syniadau.

Edrychwn ymlaen at eich gweld yno!

Mae Mannau Gwyrdd Gwydn yn brosiect partneriaeth gwerth £1.27m sy'n cael ei arwain gan Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol i dreialu systemau bwyd eraill sydd wedi'u hail-leoleiddio gan ddefnyddio cymunedau a'u mannau gwyrdd fel y sbardun ar gyfer newid ledled Cymru tan fis Mehefin 2023.

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru -Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.


Who we Are

The Herefordshire Food Charter is an initiative of the Herefordshire Food Alliance, a network of individuals and organisations from across the county involved in local, community and sustainable food action.

The Alliance is a member of the national Sustainable Food Places network and is co-ordinated by New Leaf Sustainable Development with support from Herefordshire Council and Sustainable Food Places.

logo herefordshire sustainable food network member   logo herefordshire new leaf sustainable development logo herefordshire council